|| Trang Thơ Văn 20 || Nguyễn Kim Anh || Nguyễn Ánh || Huỳnh Văn Bảnh || Lê Văn Châu || Huỳnh Kim Chiến || Nguyễn Văn Chín || Lê Kim Cúc || Tôn Thất Cường || Hoàng Thế Dân || Nguyễn Xuân Dục || Mai Tất Đắc || Nguyễn Văn Đệ || Nguyễn Ðình Hoàng || Nguyễn Văn Hùng || Lưu Ðức Huyến || Trần Ken || Đặng Ngọc Khảm || Phan Ngọc Long || Vũ Hửu Lý || Ðinh Lê Thu Nguyệt || Ninh Kim Phượng || Trương Đình Quí || Nguyễn Văn Sáng || Ngô Thiện Tánh || Cung Vĩnh Thành || Lê Văn Thạnh || Nguyễn Văn Thước || Minh Trang || Trần Đình Triết || Trang Thanh Trúc || Dương Thiệu Tùng || Ðặng Tuyến || Nguyễn Văn Vang || Nguyễn Phúc Vĩnh Viễn ||


tâm trạng từ thức

Từ khi phải cách biệt Chúa Công
Tâm tư hằng canh cánh bên lòng
Việc nước chưa đền ơn tri ngộ
Sự nhà đăng đẵng mẹ hoài trông
Thất trí cam tầm mưu chước quỷ
Sa cơ đành vở mộng tan bồng
Sông núi bao giờ chung nghiệp cả
Thỏa lòng kẻ sĩ mãi chờ mong


tâm trạng thúy kiều

Lầm lở sa vào chốn thanh lâu
Than ôi thân thế nữa gì đâu
Số kiếp hoa trôi theo giòng nước
Cuộc đời bèo giạt xuống vực sâu
Hồng nhan nên phải đa truân nhỉ
Bạc mệnh cam đành cuộc bể dâu
Đoạn trường cho đến bao giờ hết
Nối lại duyên xưa nữa nhịp cầu

đặng tuyến
( Trở về đầu trang )