Nguyễn Văn Chừng
Texas - USA
Điện thư: n/a
HQ504, HQCX


Gia đình ĐNHC chung vui nhân dịp Lễ Vu Quy Út Nử HC2 Nguyễn Văn Chừng ngày 11 tháng 05 năm 2013 tại Houston, Texas.
Gia đình ĐNHC chia buồn Thân Mẫu HC2 Nguyễn V. Chừng vừa tạ thế ngày 09 tháng 06 năm 2011 tại Houston, Texas.
...........( Hình ảnh: HAViệt )
20 chung vui cùng anh chị Nguyễn văn Chừng nhân dịp Lễ Vu Quy của Trưởng Nữ đầu tháng 06 năm 2005.
20 chia buồn Nhạc Mẫu HC2 Nguyễn V. Chừng vừa mãn phần ngày 27 tháng 01 năm 2003 tại Houston, Texas.
20 chung vui với Anh Chị Nguyễn V. Chừng nhân dịp Lễ Thành Hôn của Trưởng Nam vào ngày 16 tháng 11 năm 2002 tại Houston, Texas.