Cố HC2 Phạm văn Cần
Texas - USA
HĐ4ZP (HQ722)Gia đình ĐNHC đau buồn thương tiếc Cố HC2 Phạm Văn Cần đã trở về với biển cả ngày 23 tháng 04 năm 2011 tại Houston, Texas.
...........( Hình ảnh: ĐHLượng )
Gia đình ĐNHC chia buồn em vợ HC2 Phạm V. Cần, cũng là em rễ NT19 Trương B. Côn đã mãn phần ngày 21 tháng 02 năm 2008 tại Pennsylvania.