Ðược tin buồn em vợ HC2 Phạm Văn Cần, cũng là em rể NT19 Trương Bá Côn là:
Bác Sĩ Bùi Đức Quang

đã tạ thế 21 tháng 02 năm 2008 tại Harrisburg, Pennsylvania, hưởng thọ 56 tuổi.

Gia Ðình ÐNHC thành thật chia buồn cùng Anh Chị Cần và NT Côn.
Nguyện cầu Linh Hồn anh Quang sớm an vui nơi cỏi Vỉnh Hằng.


Ðệ Nhị Hổ Cáp * Khóa 20 SQHQ/NT