Nguyễn Văn Như
Ontario - Canada
Điện thư: ngvnhu@yahoo.com
HĐ1ZP (HQ711), HĐ2ZP (HQ719), HQ08


Gia đình ĐNHC chia buồn Thân Mẫu HC2 Nguyễn V. Như vừa tạ thế ngày 05 tháng 03 năm 2011 tại Sài Gòn, VN.
Gia đình ĐNHC chia buồn Nhạc Phụ HC2 Nguyễn V. Như vừa thất lộc ngày 21 tháng 05 năm 2010 tại Nha Trang, VN.
20 chia buồn Thân Phụ bạn NVNhư vừa tạ thế ở VN.