Hình ảnh 2023 ( Trở về trang Hải Trình )
  Bản quyền (c) Đệ Nhị Hổ Cáp * Khóa 20 SQHQ/NT  
* Trở về Trang Hình Ảnh 20 *

 2023.02.17-18 Melbourne- HC2 Phạm Ngọc Tiền : https://www.youtube.com/watch?v=ApKZZkh8lBM
  2023.02.25-26 HC2 NĐChính : https://www.youtube.com/watch?v=zd_-dAcme_w
  2023.03.02-03 Adelaide : https://www.youtube.com/watch?v=XCDZgfqWa8Q 
  2023.03.04 Kenguru Tour : https://www.youtube.com/watch?v=q3unvuuJYc8
  2023.03.07 Opera House+ Mainly Beach : https://www.youtube.com/watch?v=1idcfey9N7U
  2023.03.08 Jenola Caves : https://www.youtube.com/watch?v=E1hkjGRjhfc
 2023.03.09 Autralian Animals+HC2 BLTùng : https://www.youtube.com/watch?v=sy1XErwYAnI
 2023.03.10 The Mingyue Buddhist Temple : https://www.youtube.com/watch?v=z63N4UWxqpw
 2023.03.11 Sailing New Zealand : https://www.youtube.com/watch?v=Hore9nleyFs
 2023.03.12-13 AT SEA :https://www.youtube.com/watch?v=O30ahVlXcRU
 2023.03.14 AT SEA : https://www.youtube.com/watch?v=worWN3vMJZo
 2023.03.15 DUNEDIN : https://www.youtube.com/watch?v=NHwxYEtdWLw
 2023.03.16 LYTTELTON : https://www.youtube.com/watch?v=O5johi6B4eg
 2023.03.17 TE PUIA : https://www.youtube.com/watch?v=wIFB2mUsC-4
 2023.03.18-19-20 HAPPY BIRTHDAY : https://www.youtube.com/watch?v=L1dx5ye4-FE
 2023.03.21-22-23 THE LAST DAYS AT SEA : https://www.youtube.com/watch?v=jqu3Z9FG-eU
 
 
 
 

[ Trang Hình Ảnh 20 ]