Hình ảnh 2019 ( Trở về trang Hải Trình )
  Bản quyền (c) Đệ Nhị Hổ Cáp * Khóa 20 SQHQ/NT  
* Trở về Trang Hình Ảnh 20 *

 2019.01.19 Kuala Lumpur
 2019.01.19 Kuala Lumpur By Night
 2019.01.20 Happy Birthday TMLộc
 2019.01.21 Buffet+Casino
 2019.01.23 Chiang Mai Elefant Show 1
 2019.01.23 Chiang Mai Elefant Show 2
 2019.01.24 Ch.Mai Hotspring+3Gold 1
 2019.01.24 Ch.Mai Hotspring+3Gold 2
 2019.01.25 Siam Center
 2019.01.29 B kok FloatRailw Market
 2019.01.29 B kok FloatRailw Market 2
 2019.01.30 B kok Pagoda+Phuket
 2019.02.02-08 Kota Kinabalu Party
 2019.02.04 Kota Kinabalu Klias River
 2019.02.05 Kota.Kinabalu New Year 1
 2019.02.05 Kota.Kinabalu New Year 2
 Foto 2019.01.19-23
 Foto 2019.01.24
 Foto 2019.01.25-30
 Foto 2019.01.31-02.07

[ Trang Hình Ảnh 20 ]