Hình Ảnh ĐH 2022 ( Trở về trang Hải Trình )
  Bản quyền (c) Đệ Nhị Hổ Cáp * Khóa 20 SQHQ/NT  
* Đại Hội 2022 *

   Tiền ĐH2022 thứ 5 * Hình ảnh: TDTín
   Sinh hoạt ngày Hội Ngộ thứ 6 * Hình ảnh: All
   Đêm Hội Ngộ thứ 6 * Hình ảnh: LVLong
   Đêm Hội Ngộ thứ 6 * Hình ảnh: LVThạnh
   Hoạt cảnh ĐNHC - 52 năm nhìn lại * Video: LVLai
   Đêm Dạ Tiệc thứ 7 * Hình ảnh: All
   Đêm Dạ Tiệc thứ 7 * Hình ảnh: LVThạnh
   Đêm Dạ Tiệc thứ 7 * Hình ảnh: NT Oanh 19
   Đêm Dạ Tiệc thứ 7 * Hình ảnh: LVLong
   Nghi Lễ Đêm Dạ Tiệc thứ 7 * Video: LVLai
   Nghi Lễ và Lễ Thắp Nên Đêm Dạ Tiệc thứ 7 * Hình ảnh: LVLong & LVChâu
   Lễ Thắp Nên Đêm Dạ Tiệc thứ 7 * YouTube: LVLong & LVChâu
   Đại gia đình HC2 - Phần I * YouTube: LVThạnh & TDTín
   Đại gia đình HC2 - Phần II * YouTube: LVThạnh & TDTín
   Đại gia đình HC2 - Phần III * YouTube: TDTín
   Hợp Ca Tiếng Sóng Vân Đồn * Video: LVLai
   Hợp Ca Tiếng Sóng Vân Đồn * Video: LVThạnh
   Hợp Ca Tiếng Sóng Vân Đồn * Video: TTĐức
   Mắt Lệ Cho Người * Video: LVChâu
   Nha Trang Ngày Về * Video: TTĐức & LVChâu
   Hoa Biển * Video: LVChâu
   Dạ Tiệc 2 * Video: LVLai
   Sinh Hoạt ngày Chủ Nhật * Hình ảnh: All
   Ăn sáng ngày Chủ Nhật * Video: LVLai
   Thắm viếng Nhà thờ Kiếng ngày Chủ Nhật * Video: LVLai
   Ngày Chủ Nhật 1 * Video: LVThạnh
   Ngày Chủ Nhật 2 * Video: LVLai
   Ngày Chủ Nhật 3 * Video: LVLai
   Hình ảnh ĐH2022 * Hình ảnh: LAHuê
   Trăm năm không quên - Đêm Hội Ngộ * Video: LAHuê
   Mãi yêu người thôi - Đêm Hội Ngộ * Video: LAHuê
   LK Techno Chacha Tango - Đêm Dạ Tiệc * Video: LAHuê
   Em Đừng Đi - Đêm Chủ Nhật * Video: LAHuê
   Du ngoạn Santa Barbara & Solvang ngày 18/07/2022 * Hình ảnh: LVLong
   Video Du ngoạn Santa Barbara & Solvang ngày 18/07/2022 * Video: LVThạnh
   Du ngoạn USS Midway Museum ngày 19/07/2022 * Hình ảnh: All
   Du ngoạn ngày 19/07/2022 * Video: LVLai
   Đêm chia tay ngày 19/07/2022 * Hình ảnh: LVLong[ Trang Hình Ảnh 20 ]