Cố HC2 Trần Kim Hoàng
Ontario - Canada
BTL V4ZHGia đình ĐNHC đau buồn thương tiếc Cố HC2 Trần Kim Hoàng đã trở về biển cả ngày 30 tháng 11 năm 2014 tại VN.


...........( Hình ảnh: TMHà )
20 chia buồn Thân Phụ HC2 Trần Kim Hoàng vừa mản phần ngày 29 tháng 05 năm 2007 tại Việt Nam.