Trần Kim Hoàng
Ontario - Canada

Gia đình ĐNHC đau buồn thương tiếc Cố HC2 Trần Kim Hoàng đã trở về biển cả ngày 30 tháng 11 năm 2014 tại VN.


...........( Hình ảnh: TMHà )
20 tham dự đám cưới Trưởng Nam Anh Chị Trần Kim Hoàng tại Toronto, Canada.
20 chia buồn Thân Phụ HC2 Trần Kim Hoàng vừa mản phần ngày 29 tháng 05 năm 2007 tại Việt Nam.