Ðược tin buồn Thân Phụ bạn Trần Kim Hoàng là:

Ông Trần văn Long

vừa thất lộc ngày 29 tháng 05 năm 2007 tại Việt Nam, hưởng thọ 90 tuổi.

Gia Ðình ÐNHC xin chia buồn cùng Anh Chị Hoàng và Quý Tang Quyến.
Nguyện Cầu hương hồn Bác sớm tiêu diêu nơi miền Cực Lạc.


Ðệ Nhị Hổ Cáp * Khóa 20 SQHQ/NT