Trương Đình Quí
Quebec - Canada
Điện thư: truongdinhqui@yahoo.com

Gia đình ĐNHC chia buồn Thân Mẫu HC2 Trương Đình Quí vừa tạ thế ngày 16 tháng 07 năm 2012 tại Khánh Hòa, Việt Nam.
HC2 Trương Đ. Quí gặp gở 20 ở Florida.

20 chia buổn Trưởng Nam bạn Trương Ð. Quí vừa tạ thế ở Canada.

20 Canada chia buổn Trưởng Nam bạn Trương Ð. Quí vừa tạ thế ở Montreal.
Lể Thành Hôn Trưởng Nam của Anh Chị TÐQuí.