Ðược tin buồn Thân Mẫu của HC2 Trương Đình Quí là Bà Quả Phụ:

Trương Hân
Nhủ danh: Nguyễn Thị Đậu
Pháp danh: Đông Đạt
đã tạ thế ngày 16 tháng 07 năm 2012, nhằm ngày 28 tháng 05 năm Nhâm Thìn tại Khánh Hòa, Việt Nam, hưởng thọ 97 tuổi. .

Gia Ðình ÐNHC thành thật chia buồn cùng Anh Chị Quí.
Nguyện cầu Hương Linh Bác sớm An vui nơi Cỏi Vĩnh Hằng.


Ðệ Nhị Hổ Cáp * Khóa 20 SQHQ/NT