Phạm Đăng Lương
Virginia - USA
Điện thư: phamdangl@yahoo.com
TTTL/HQCX, HQ406, HĐ5ZP

Gia đình ĐNHC chia buồn Thân Mẩu HC2 Phạm Đăng Lương vừa tạ thế ngày 23 tháng 06 năm 2016 tại Virginia, Hoa Kỳ.
20 gặp gở tại tư gia HC2 LNQuang ở Orlando, Florida
...........( Hình ảnh: PĐPhong )
HC2 Mai K. Phụng và Phạm Đ. Lương gặp gở 20 ở VN.
...........( Hình ảnh: MKPhụng & PĐLương )