Nguyễn Văn Xuân
Louisiana - USA
Điện thư: xuanduyen@yahoo.com

Hình AC NNTrực và NVSơn đến New Orleans thăm anh chị Xuân cuối tuần qua ( 02/2020 ).
Chúc mừng chị Xuân đã được lành bịnh và hồi phục sức khỏe sau cơn bịnh hiển nghèo.

HC2 Nguyễn Văn Xuân, Đỗ Duy Vy và Lê Văn Long MNGN tại New Orleans ngày 17 và 18 tháng 05 năm 2011.
20 chung vui cùng Anh Chị Nguyễn văn Xuân nhân dịp Lễ Thành Hôn Trưởng Nam ngày 09 tháng 12 năm 2006 tại Georgia.