Nguyễn Hữu Bích
California - USA
Điện thư: nguyen_h_bich@yahoo.com
HQ328, CCHQ Năm Căn, HQ470, CCHQ Đồng Tâm


Gia đình ĐNHC thành kính Phân Ưu Nhạc mẫu HC2 Nguyễn Hữu Bích vừa tạ thế tại Sài gòn, VN ngày 06 tháng 02 năm 2020.
Phân Ưu
20 Nam Cali. MNGN chiều ngày 11 tháng 05 năm 2019 tại tư gia HC2 NHBích.

Hình ảnh: TDTín
Gia đình ĐNHC chung vui nhân dịp Lễ Thành Hôn Trưởng Nam HC2 Nguyễn Hữu Bích ngày 25 tháng 10 năm 2014 tại Garden Grove, California.
   Hình ảnh: VĐThiệu
   Hình ảnh: LVLong
   Hình ảnh: NT19 NVOanh
20 Bắc Cali. gặp gở AC CVThành, HC2 NHBích và PVHùng chiều ngày 01 tháng 09 năm 2012 tại nhà hàng Chez Christina ở Milpitas.
   Hình ảnh: HVTài
   Slide show: PVHùng
   Video clip "90 năm cuộc đời" / Thực hiện: LVChâu
   Video clip "Ô Mê Ly" / Thực hiện: LVChâu
   Video clip "Đừng Xa Em Đêm Nay" / Thực hiện: LVChâu
   Video clip "Thủy Thủ và Biển Cả" / Thực hiện: LVChâu
20 Nam Cali. mừng ngày gặp nhau ngày 04 tháng 06 năm 2011 tại tư gia HC2 Nguyễn H. Bích.
   Hình ảnh: LVLong
20 Nam Cali. họp mặt mừng Lục Tuần 6 HC2: HKChiến, CVThành, NHBích, TLThạnh, MKPhụng và NVNLãng ngày 13 tháng 06 năm 2009 tại tư gia HC2 NHBích, Nam California............ ( Hình ảnh: NT19 NVOanh )
   Hình ảnh LVLong gởi
20 Nam Cali. đón mừng Tân Niên 2009 và bàn giao Cựu/Tân CHT ngày 31 tháng 12 năm 2008 tại tư gia HC2 CVThành.
   Hình ảnh của LVLong
   Hình ảnh của VĐThiều
   Hình ảnh của NTTánh
20 Nam Cali. mừng Tân Gia HC2 NHBích chiều ngày 16 tháng 06 năm 2007.
   Hình ảnh của HC2 LVLong
   Hình ảnh của NT19 NVOanh