Cố HC2 Nguyễn Ðình Thống
VN
Điện thư: n/a
Gia đình ĐNHC đau buồn thương tiếc HC2 Nguyễn Đình Thống đã trở về biển cả ngày 23 tháng 11 năm 2009 tại VN.