Nguyễn Ðăng Khúc
Florida - USA
Điện thư: nguyen_dkhuc@yahoo.com

Gia đình ĐNHC chia buồn Thân Mẫu HC2 Nguyễn Đ. Khúc vừa tạ thế ngày 10 tháng 10 năm 2012 tại Florida.
...........( Hình ảnh: PĐPhong )