Cố HC2 Lư Thế Khiêm
VN
Điện thư: n/a
GĐ31XP, HQ16Gia đình ĐNHC đau buồn thương tiếc Cố HC2 Lư Thế Khiêm đã trở về biển cả ngày 01 tháng 07 năm 2019 tại Sàigòn, VN.


Cáo Phó
Trang Phân Ưu

Gia đình ĐNHC chia buồn Thân Phụ HC2 Lư Thế Khiêm vừa tạ thế ngày 26 tháng 07 năm 2012 tại Long An, Việt Nam.