Lâm Ngọc Cục
California - USA
Điện thư: peterglam1720@gmail.com
HĐ3ZP (HQ725 & HQ708), PCF3825, HQ475, GĐ42NC, HQ09

20 Atlanta gặp gở HC2 LNCục đầu tháng 07 năm 2021 tại Atlanta.


Gia đình ĐNHC chia buồn Hiền Thê của cháu David Lâm, Thứ Nam HC2 Lâm N. Cục vừa được Chúa gọi về ngày 24 tháng 02 năm 2012 tại San Jose, California.
20 chia buồn Nhạc Mẫu bạn Lâm N. Cục vừa tạ thế tại San Jose, California.
20 chung vui với Anh Chị Lâm Ngọc Cục nhân dịp Lễ Thành Hôn của Thứ Nam vào ngày 18 tháng 10 năm 2003 tại San Jose, California.