Được tin buồn Hiền Thê của cháu David Lâm, Thứ Nam của HC2 Lâm Ngọc Cục là:

Têrêsa Cindy Lâm

đã được Chúa gọi về lúc 10:10 sáng ngày 24 tháng 02 năm 2012 tại San Jose, California; hưởng dương 36 tuổi.

Gia Ðình Ðệ Nhị Hổ Cáp xin thành thật chia buồn cùng Cháu David Lâm, Anh Chị Cục và tang quyến.
Nguyện cầu linh hồn Têrêsa Cindy Lâm sớm về Hưởng Nhan Thánh Chúa.


Ðệ Nhị Hổ Cáp * Khóa 20 SQHQ/NT