Ðổ Văn Ðức
California - USA
Điện thư: dukevdo@gmail.com
HĐ3ZP (HQ707)

Gia đình ĐNHC chung vui nhân dịp Lể Vu Quy Thứ Nữ HC2 Đổ V. Đức ngày 19 tháng 01 năm 2019 tại San Jose.
Hình ảnh: LVLong

Gia đình ĐNHC chung vui cùng Anh Chị Đổ V. Đức nhân dịp Lễ Vu Quy cho Trưởng Nữ ngày 18 tháng 10 năm 2008 tại Milpitas, California.