Ðổ Văn Ðức
California - USA
Điện thư: dukevdo@gmail.com

Gia đình ĐNHC chung vui nhân dịp Lể Vu Quy Ái Nữ HC2 Đổ V. Đức ngày 19 tháng 01 năm 2019 tại San Jose.
Hình ảnh: LVLong

Gia đình ĐNHC chung vui cùng Anh Chị Đổ V. Đức nhân dịp Lễ Vu Quy cho Trưởng Nữ ngày 18 tháng 10 năm 2008 tại Milpitas, California.
   Hình ảnh tiệc cưới ( LVLong )