Ðược tin vui Anh Chị Nguyễn Xuân Hùng sẽ cử hành Lễ Vu Quy cho Trưởng Nữ là cháu:
Nguyễn Xuân Trang
sánh duyên cùng Cậu:
Victor Paul Molles
Hôn Lễ sẽ được cử hành lúc 2:00pm ngày 18 tháng 02 năm 2012 tại Hawaii.
Gia Ðình ÐNHC hân hoan chung vui cùng Anh Chị Hùng.
Mến chúc hai cháu Tân Giai Nhân và Tân Lang Trăm Năm Hạnh Phúc Sắc Cầm Hòa Hợp.