Ðược tin vui Anh Chị Nguyễn Văn Long sẽ cử hành Lễ Thành Hôn cho Trưởng Nam là cháu:
Nguyễn Peter Quốc Chính
sánh duyên cùng Cô:
Bethany Gayle Barlow
Hôn Lễ sẽ được cử hành tại Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, thành phố Oklahoma, Tiểu bang Oklahoma lúc 07 giờ tối Thứ Sáu, ngày 06 tháng 02 năm 2009.
Gia Ðình ÐNHC hân hoan chung vui cùng Anh Chị Long.
Mến chúc hai cháu Tân Lang và Tân Giai Nhân Trăm Năm Hạnh Phúc Sắc Cầm Hòa Hợp.