Ðược tin vui Anh Chị Phạm Văn Ðộ báo tin Thứ Nử là cháu:
Phạm Thiên Kim
sẽ tốt nghiệp Bác Sỉ Y Khoa vào ngày 20 tháng 05 năm 2000
Gia Ðình ÐNHC hân hoan chung vui cùng Anh Chị Ðộ.
Mến chúc cháu Thiên Kim thật nhiều May Mắn trên đường Sự Nghiệp.