( Hình ảnh: NXDục )
Ðược tin vui Chị Nguyễn Hùng Tâm sẽ cử hành Lễ Vu Quy cho Trưởng Nữ là Cháu:

Nguyễn Vỏ Anh Thư
sánh duyên cùng Cậu:
Jeffrey Campbell Toy

Hôn lể sẽ cử hành ngày thứ Bảy, 28 tháng 05, năm 2005 tại Minneapolis, Minnesota.

Gia Ðình ÐNHC xin chung vui cùng Chị Tâm.
Mến Chúc Tân Giai Nhân và Tân Lang Trăm Năm Hạnh Phúc, Sắc Cầm Hòa Hợp.