Ðược tin trễ Anh Chị Nguyễn Duy Phiên vừa cử hành Lễ Thành Hôn cho Trưởng Nam là cháu:
Nguyễn Duy Phương
sánh duyên cùng Cô:
Linda Angela Parisian
vào ngày 8 tháng 1 năm 2000 tại Houston, Texas.

Gia Ðình ÐNHC xin chung vui cùng Anh Chị Phiên.
Mến chúc hai cháu Trăm Năm Hạnh Phúc, Sắc Cầm Hòa Hợp