Ðược tin buồn Bào Ðệ của Chị Vũ Hữu Lý là:

Phê Rô Nguyễn Trung Thuận

vừa mãn phần tại San Jose, California, hưởng dương 34 tuổi.

Gia Ðình ÐNHC thành thật chia buồn cùng Anh Chị Lý.
Nguyện cầu Linh Hồn Phê Rô Thuận sớm được về hưởng Nhan Thánh Chúa.


Ðệ Nhị Hổ Cáp * Khóa 20 SQHQ/NT