Cáo Phó    Cảm Tạ


Ðược tin buồn Thân Phụ của HC2 Lưu An Huê là:

Cụ Ông LƯU SANH
Pháp danh: Thiện Phước

vừa tạ thế ngày 01 tháng 12 năm 2009, nhằm ngày 15 tháng 10 năm Kỷ Sửu tại Montréal, Québec, Canada, hưởng thọ 88 tuổi.

Gia Ðình ÐNHC thành thật chia buồn cùng Anh Chị Huê và Tang Quyến.
Nguyện cầu Hương Linh Bác sớm an vui nơi Cỏi Vĩnh Hằng.


Ðệ Nhị Hổ Cáp * Khóa 20 SQHQ/NT