Ðược tin buồn Thân Mẫu HC2 Trần Đình Triết là:

Bà Nguyễn Thị Cửu
Pháp danh: Diệu Bình


đã mản phần ngày 20 tháng 11 năm 2014, nhằm ngày 28 tháng 09 năm Giáp Ngọ tại Sài Gòn, VN, hưởng thọ 92 tuổi.

Gia Ðình ÐNHC thành thật chia buồn cùng Anh Chị Triết.
Nguyện cầu Hương Linh Bác sớm an vui nơi cỏi Vỉnh Hằng.


Ðệ Nhị Hổ Cáp * Khóa 20 SQHQ/NT