Ðược tin buồn Thân Mẫu HC2 Nguyễn Văn Long là:

Bà Quả Phụ Nguyễn Văn Báu
Nhủ danh: Lê Thị Mười
Pháp danh: Diệu Phước Ngọc Châu

vừa mản phần lúc 11:20 sáng ngày 10 tháng 05 năm 2015, nhằm ngày 22 tháng 03 năm Ất Mùi tại Sài Gòn, VN, hưởng thượng thọ 93 tuổi.

Lể An Táng sẽ được cử hành vào lúc 6 giờ sáng ngày 13 tháng 05 năm 2015 theo Nghi thức Phật Giáo.
Gia Ðình ÐNHC thành thật chia buồn cùng Anh Chị Long.
Nguyện cầu Hương Linh Bác sớm an vui nơi cỏi Vỉnh Hằng.


Ðệ Nhị Hổ Cáp * Khóa 20 SQHQ/NT