Ðược tin buồn Thân Mẫu của Cố HC2 Nguyễn Anh Dũng là:


Bà quả phụ Nguyễn Thị Gấm

vừa thất lộc tại Bowling Green, Kentucky ngày 31 tháng 03 năm 2020, nhằm ngày 08 tháng 03 năm Canh Tý, hưởng đại thọ 99 tuổi.

Gia Ðình ÐNHC thành kính Phân Ưu cùng chị Dũng và Tang Quyến.
Nguyện cầu Hương Linh Bác sớm về hưởng nhan Thánh Chúa.


Ðệ Nhị Hổ Cáp * Khóa 20 SQHQ/NT