Cáo Phó      Cảm Tạ


Ðược tin buồn Thân Mẫu của HC2 Lưu An Huê là:

Cụ Bà LƯU SANH
Nhủ danh: HỒ THỊ XUÂN
Pháp danh: DIỆU THỌ

vừa tạ thế ngày 22 tháng 08 năm 2009, nhằm ngày 03 tháng 07 năm Kỷ Sửu tại Montréal, Québec, Canada, hưởng thọ 86 tuổi.

Gia Ðình ÐNHC thành thật chia buồn cùng Anh Chị Huê và Tang Quyến.
Nguyện cầu Hương Linh Bác sớm an vui nơi Cỏi Vĩnh Hằng.


Ðệ Nhị Hổ Cáp * Khóa 20 SQHQ/NT