Ðược tin buồn Thân Mẫu bạn Hà Mạnh Hùng là Bà:
Hà Thị Sâm
vừa mãn phần tại Việt Nam, hưởng thọ 82 tuổi.

Gia Ðình ÐNHC thành thật chia buồn cùng Anh Chị Hùng.
Nguyện cầu Hương Linh Bác sớm tiêu diêu nơi miền Tiên Cảnh.


Ðệ Nhị Hổ Cáp * Khóa 20 SQHQ/NT