Ðược tin buồn Thân Mẫu của HC2 Đổ Thanh Vẽ là:

Cụ Bà Nguyễn Thị Trở
Pháp danh: Nhật Ích


vừa mản phần ngày 15 tháng 11 năm 2014, nhằm ngày 23 tháng 09 năm Giáp Ngọ, tại Đà Nẳng, VN, hưởng thọ 91 tuổi. .

Gia Ðình ÐNHC thành thật chia buồn cùng Anh Chị Vẽ.
Nguyện cầu Hương Linh Bác sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.


Ðệ Nhị Hổ Cáp * Khóa 20 SQHQ/NT