( Hình Ảnh: LAHuê )


Vô cùng thương tiếc hay tin Trưởng Nam Anh Chị Trương Ðình Quí là cháu:

Trương Nguyễn Ðình Quân

vừa tạ thế vào ngày 21 tháng 04 năm 2002, nhằm ngày 09 tháng 03 năm Nhâm Ngọ tại Montreal, Quebec, Canada, hưởng dương 28 tuổi.

Gia Ðình ÐNHC xin thành thật chia buồn cùng Anh Chị Quí và Tang Quyến.
Nguyện Cầu hương hồn cháu Quân sớm về nơi Cỏi Phật.


Ðệ Nhị Hổ Cáp * Khóa 20 SQHQ/NT