Ðược tin buồn Nhạc Phụ của bạn Phan Ngọc Long là:
Ông Ngô Lê Bình
( Pháp danh: Giác Tịnh )
đã tạ thế ngày 13 tháng 05 năm 2001 tại Washington,D.C., hưởng thọ 84 tuổi.

Gia Ðình Ðệ Nhị Hổ Cáp xin chia buồn cùng Anh Chị Long và Quý Tang Quyến.
Nguyện Cầu hương hồn Bác sớm tiêu diêu nơi miền Tiên Cảnh.


Ðệ Nhị Hổ Cáp * Khóa 20 SQHQ/NT