Ðược tin buồn Hiền Tỷ của bạn Phan Ngọc Long là:
Phan Thị Thanh Tâm
đã tạ thế tại California.

Gia Ðình Ðệ Nhị Hổ Cáp xin chia buồn cùng Anh Chị Long và Quý Tang Quyến.
Nguyện Cầu hương hồn Chị Thanh Tâm sớm tiêu diêu nơi miền Tiên Cảnh.


Ðệ Nhị Hổ Cáp * Khóa 20 SQHQ/NT