Ðược tin trễ Thân Phụ bạn Nguyễn Văn Như là:
Cụ Ông Nguyễn Văn Thư
đã mãn phần vào ngày 05 tháng 02 năm 2001 tại Việt Nam, hưởng thọ 84 tuổi.

Gia Ðình ÐNHC xin thành thật chia buồn cùng Anh Chị Như và Gia Quyến.
Nguyện Cầu hương hồn Bác sớm về nơi Cỏi Phật.


Ðệ Nhị Hổ Cáp * Khóa 20 SQHQ/NT