Ðược tin buồn Thân Mẩu bạn Nguyễn Ngọc Châu CH là:
Bà Ane Lê Thị Mẫn
vừa được Chúa gọi về ngày 14 tháng 02 năm 2002 tại Washington DC, hưởng thọ 90 tuổi.

Gia Ðình ÐNHC thành thật chia buồn cùng Anh Chị Châu.
Nguyện cầu Linh Hồn Bác Ane sớm được về hưởng Nhan Thánh Chúa.


Ðệ Nhị Hổ Cáp * Khóa 20 SQHQ/NT