Ðược tin buồn Nhạc Phụ của HC2 Vũ Hữu Lý là Ông:

Phêrô Nguyễn Thế Lai

đã được Chúa gọi về ngày 15 tháng 07 năm 2021 tại Việt Nam, hưởng thọ 86 tuổi.

Gia Ðình ÐNHC Thành Kính Phân Ưu cùng Anh Chị Lý.
Nguyện cầu linh hồn Ông Phêrô Nguyễn Thế Lai sớm về hưởng Nhan Thánh Chúa.


Ðệ Nhị Hổ Cáp * Khóa 20 SQHQ/NT