Ðược tin buồn Nhạc Phụ của HC2 Nguyễn Thế Hùng là Ông:

Đặng Ngọc Hải
Pháp danh: Phổ Hà


vừa mản phần ngày 23 tháng 06 năm 2015 tại Fullerton, California, hưởng thọ 93 tuổi.

Gia Ðình ÐNHC thành thật chia buồn cùng Anh Chị Hùng và Tang quyến.
Nguyện cầu Hương Linh Bác sớm an vui nơi cỏi Vĩnh Hằng.


Ðệ Nhị Hổ Cáp * Khóa 20 SQHQ/NT