Ðược tin buồn Nhạc Phụ của HC2 Đỗ Thanh Vẽ là Ông:

Nguyễn Hoanh Nghĩa
Pháp danh: Thiện Tâm
đã tạ thế ngày 14 tháng 08 năm 2018 tại Connecticut, hưởng thọ 88 tuổi.

Gia Ðình ÐNHC thành kính Phân Ưu cùng Anh Chị Vẽ và Tang quyến.
Nguyện cầu Hương Linh Bác sớm an vui nơi Cỏi Vĩnh Hằng.


Ðệ Nhị Hổ Cáp * Khóa 20 SQHQ/NT