Ðược tin buồn Nhạc Mẫu của HC2 Nguyễn Văn Mười là:

Bà Mai Thị Lan
Pháp danh: Diệu Phẩm

vừa tạ thế ngày 08 tháng 09 năm 2016 tại Houston, Texas, hưởng thọ 88 tuổi.

Gia Ðình ÐNHC thành kính Phân Ưu cùng Anh Chị Mười và Tang Quyến.
Nguyện cầu Hương Linh Bác sớm an vui nơi Cỏi Vĩnh Hằng.


Ðệ Nhị Hổ Cáp * Khóa 20 SQHQ/NT