Ðược tin buồn Nhạc Mẫu của HC2 Lê Văn Trừ là Bà:

Nguyễn Thị Hoàng

đã tạ thế ngày 29 tháng 09 năm Tân Sửu tại NSW, Úc Châu, hưởng thọ 94 tuổi.

Gia Ðình ÐNHC Thành Kính Phân Ưu cùng Anh Chị Trừ và tang quyến.
Nguyện cầu hương linh Bác sớm an vui nơi Cõi Vĩnh Hằng.


Ðệ Nhị Hổ Cáp * Khóa 20 SQHQ/NT