Ðược tin buồn Nhạc Mẫu của HC2 Bùi Lộc Tùng là:

Cụ Bà Maria Nguyễn Thị Oanh

vừa tạ thế ngày 28 tháng 02 năm 2017 tại Sydney, Úc Châu, hưởng thọ 87 tuổi.

Gia Ðình ÐNHC thành kính Phân Ưu cùng Anh Chị Tùng và Tang Quyến.
Nguyện cầu Hương Linh Bác sớm về nước Thiên Đàng hưởng Nhan Thánh Chúa.


Ðệ Nhị Hổ Cáp * Khóa 20 SQHQ/NT