Ðược tin buồn Thân Mẩu bạn Lưu Quốc Bảo là:
Bà Trịnh Thị Luyến
vừa mãn phần ngày 07 tháng 08 năm 2001 tại Việt Nam, nhằm ngày 18 tháng 06 năm Tân Tỵ, hưởng thọ 89 tuổi.

Gia Ðình Ðệ Nhị Hổ Cáp thành thật chia buồn cùng bạn Bảo.
Nguyện cầu Linh Hồn Bác sớm được về nơi miền Tiên cảnh.


Ðệ Nhị Hổ Cáp * Khóa 20 SQHQ/NT