Ðược tin buồn Hiền Muội của HC2 Bùi Thành Công là:

Bùi Thị Tuyết Liễu

vừa tạ thế ngày 10 tháng 06 năm 2021 tại Palo Alto, California, hưởng thọ 66 tuổi.
Gia Ðình ÐNHC Thành kính Phân ưu cùng bạn Công và tang quyến.
Nguyện cầu Hương Linh Cô Bùi Thị Tuyết Liễu sớm được Siêu thoát về Cõi Vĩnh Hăng .


Ðệ Nhị Hổ Cáp * Khóa 20 SQHQ/NT