Ðược tin buồn Dưỡng Mẫu của Phu Nhân HC2 Lê Văn Lộc là:


Bà quả phụ Hoàng Đức Tân
Nhủ danh: Lê Thị Hiển
Pháp danh: Phổ Như Hiền

vừa mãn phần ngày 27 tháng 09 năm 2018 tại Huntington Beach, California, hưởng thọ 89 tuổi.

Gia Ðình ÐNHC thành kính Phân Ưu cùng Anh Chị Lộc và Tang Quyến.
Nguyện cầu Hương Linh Bác sớm an vui nơi Cỏi Vĩnh Hằng.


Ðệ Nhị Hổ Cáp * Khóa 20 SQHQ/NT