Ðược tin buồn Hiền Tỷ bạn Cung Vĩnh Thành là:

Chị Cung Thị Hiền

vừa thất lộc ngày 19 tháng 05 năm 2007 nhầm ngày 03 tháng 04 năm Đinh Hợi tại Pasadena, California, hưởng thọ 64 tuổi.
Gia Ðình ÐNHC xin thành thật chia buồn cùng Anh Chị Thành và Gia Quyến.
Nguyện Cầu hương hồn Chị Cung Thị Hiền sớm an vui nơi cỏi Vỉnh Hằng.


Ðệ Nhị Hổ Cáp * Khóa 20 SQHQ/NT