Ðược tin buồn Thân Mẫu bạn Cung Vĩnh Thành là:
Bà Bùi Thị Thoa
đã mãn phần tại Sài Gòn, Việt Nam, hưởng thọ 83 tuổi.
Lễ an táng sẽ được cử hành vào ngày Chủ Nhật, 09 tháng 03 năm 2003.

Gia Ðình ÐNHC xin thành thật chia buồn cùng Anh Chị Thành và Gia Quyến.
Nguyện Cầu hương hồn Bác sớm về nơi Cỏi Phật.


Ðệ Nhị Hổ Cáp * Khóa 20 SQHQ/NT